Processen

Regler ved tvangsfjernelse

Ring til os på tlf.:
38 41 03 60

Forældreevneundersøgelse, forældreundersøgelse eller forældrekompetenceundersøgelse - her er for alvor tale om en undersøgelse, som anerkendes ved mange forskellige termer. Uanset hvilken vending der bruges om forældrekompetenceundersøgelse, så er det en vurdering af forældrenes evne til at varetage og håndtere barnets ve og vel.

Her lægges der vægt på, om forældrene magter at tage hånd om barnets opvækst og fortsatte udvikling. Oftest er det en kommune eller de pågældende forældre, der ønsker at få foretaget en forældreevneundersøgelse. Det varierer som regel efter sagens indhold og givne omstændigheder. Basalt set handler det om hvilken part, der står med bevisbyrden. Det er oftest kommunen, der ønsker at få foretaget undersøgelsen i forbindelse med sager om tvangsfjernelse af børn.

Forældreevneundersøgelsen baseres på en række samtaler med barnet og forældrene, som desuden også testes på observationer. Her er der fokus på forældrenes og barnets samspil. Dertil vil man gerne tale med personer, der har kontakt til barnet i dagligdagen. Dette kunne for eksempel være en pædagog eller lærer fra daginstitutionen, skolen eller fritidsklubben.

Det er oftest psykologer eller psykiater, der afholder samtalerne med forældrene, barnet og tilknyttede tredjeparter. Dette skyldes, at man ønsker det mest valide og troværdige resultat af forældrekompetenceundersøgelsen, som overhovedet er muligt. Vi kan som advokater assistere dig med den juridiske del og sørge for, at du får gjort krav på dine rettigheder. Du kan læse mere om regler ved tvangsfjernelse her.

Skal dine børn tvangsfjernes, så kontakt Judan Advokater for gratis juridisk rådgivning

Forældrekompetenceundersøgelse: En vurdering af jer som forældre

Når det vurderes, at et barn har brug for særlig støtte, skal der udføres en børnefaglig undersøgelse. Denne analysering af barnet er en forældrekompetenceundersøgelse gerne et led i. Undersøgelsen skal belyse jeres forældreevne, og den spiller en stor rolle i den endelige vurdering af hvorvidt, der er grundlag for at få barnet anbragt udenfor hjemmet. Undersøgelsen udarbejdes af en psykolog, som bliver beskikket af kommunen. Psykologen stiller nogle kriterier op. Ud fra kriterierne vurderes det hvorvidt forældrene kan varetage de opgaver der er forbundet ved at have et barn.

Følgende er eksempler på kriterier forældrene skal imødekomme:

 • Praktisk håndtering af barnet
 • Afkode barnets signaler
 • Sætte barnets behov før sine egne
 • Omsorg for barnet

Udover denne type kriterier, vil psykologen løbende være i dialog med forældrene, bl.a. om hvordan forældrenes egen opvækst udmundede sig, og eventuelt forbundne udfordringer.Dernæst vil psykologen observere samspillet mellem forældre og barn. Observationerne kan både foregå i familien hjem eller i en institution. Disse observationer strækker sig typisk over tre til fire måneder.

Det er desværre vores erfaring, at de psykologer der foretager undersøgelsen, kan have et besynderligt tæt forhold til kommunen. Derfor oplever vores klienter ofte, at der gives et misvisende billede af deres evner som forældre. Vi oplever også at forældrekompetenceundersøgelserne udføres i perioder, hvor forældrene har det rigtig svært, hvorfor undersøgelsen ikke afspejler hvordan I egentlig er som forældre.

Når du vælger Judan Advokater, gør vi vores ypperste for at påvirke kommunens valg af psykolog, således at vi kan sikre, at psykologen ikke har et for tæt forhold til kommunen, samt at undersøgelsen laves på et tidspunkt, hvor I er bedst rustede til det Hør mere i videoen herunder.

Gå til næste: Møde i Børn & Unge-udvalget

 

 

Hvad er en forældrekompetenceundersøgelse til for?

Forældrekompetenceundersøgelsen bruges i sager om social trivsel, hvor det som oftest er en kommune, der ønsker en undersøgelse af en forælder i henhold til servicelovens retningslinjer. Sagen starter typisk som en mistanke fra nogen i barnets netværk om, at barnets sundhed og/eller udvikling er sat i fare. Herefter vil en børnefaglig undersøgelse (også kendt som en §50 undersøgelse) igangsættes, hvori forældrekompetenceundersøgelsen er et led.

Undersøgelsen skal belyse hvorvidt I som forældre udviser utilstrækkelig omsorg over for barnet Ligeledes vil undersøgelsen klargøre om I besidder de fornødne ressourcer og evner til at tage jer af barnet, udvikle dets kompetencer og skabe gode opvækstvilkår. Undersøgelsen er yderst vigtig, da man på baggrund af denne kan vurdere, hvilken type hjælp I som familie har brug for.

Hvad holder man øje med?

Når man foretager en forældreevneundersøgelse, er der visse ting, man holder særligt øje med. Disse træk kan inddeles i fire dele, der omhandler:

   1. En vurdering af barnets opvækstvilkår og de forhold, hvorunder der kan ydes omsorg
   2. En vurdering af forældrenes kompetencer
   3. En vurdering af samspillet mellem barnet og dets forældre
   4. En samlet vurdering af de tre ovenstående parametre med udgangspunkt i en tredjeparts udsagn og barnets tilværelse

Når man taler med og tester forældrene, vil man gerne undersøge:

   • Om de formår at skabe tryghed for barnet
   • Om de kan skabe et hjem, hvor barnet kan vokse op
   • Om hjemmet giver stabilitet og ro for barnet
   • Om de kan forstå deres barn, læse dets signaler og tilgodese barnets behov
   • Om de på den ene side kan være forældre i praktisk og opdragende forstand og på samme tid yde følelsesmæssig omsorg og give barnet kærlighed

Forældrene skal med andre ord kunne varetage den daglige opdragelse, stimulere læring og støtte barnet, indfri barnets fysiske behov (der indebære en varieret kost og fysisk kontakt) og videregive den information, som skal til for, at barnet kan begå sig i verden.

Hos Judan Advokater kan du få hjælp til din forældrekompetenceundersøgelse

Kritik af forældrekompetenceundersøgelsen

Forældrekompetenceundersøgelsen har gennem tiden været udsat for en del kritik, der kan spores tilbage til de flyvske definitioner på "forældrekompetencer". Det er nemlig ikke et veldefineret ord hverken i juraen eller i psykologien, der ellers kræver et stærkt samspil for, at undersøgelsen får et brugbart udbytte.

I forhold til hvordan undersøgelsen skal foretages, findes der ikke nogen krav til kommunen, eller nogen lovgivning der helt specifikt udpensler, hvordan undersøgelsen skal foretages. Derfor ses det ofte, at undersøgelsens metoder kan variere, og dette kan gå ud over kvaliteten.

Hvis du selv har været igennem undersøgelsen og ikke mener, at den har været foretaget ordentligt, kan du altid klage til psykolognævnet. De vil herefter vurdere metoderne, der er blevet brugt til at udføre undersøgelsen og i sidste ende vurdere kvaliteten af udfaldet.

Et andet kritikpunkt, der har sit udgangspunkt i ovenstående problematik er, at kommunerne kan have forskellige måder at udføre forældrekompetenceundersøgelsen på. Det er nemlig forskelligt, om de fokuserer på psykologsamtaler med forældrene, eller om de hellere vil indlogere forældrene og barnet på en institution, hvor man kan observere deres samspil over flere måneder.

Den sidste løsning bruges ofte, hvis det er forældre med spædbørn, der skal undersøges. På denne måde kan forældrene vise, hvad de kan under trygge rammer med uddannet personale, der står klar til at hjælpe, vejlede og støtte, hvis det bliver nødvendigt.

Dette skal du være opmærksom på ved forældrekompetenceundersøgelsen

Dette skal du være opmærksom på

Kommunen har ofte et eksisterende samarbejde med en psykolog som varetager forældrekompetenceundersøgelser. Dette kan påvirke psykologens dømmekraft, hvilket IKKE er til den udsatte families fordel. Heldigvis kan det undgås. Kommunen har til dels pligt til at efterkomme dine ønsker vedrørende undersøgelsen.

Det betyder at du kan sætte dit præg på, hvilken psykolog der skal tage sig af din sag. Ligeledes kan du være med til at bestemme, hvad processen skal omfatte. Det kan være en fordel at have en advokat med tidligt i processen, da det kan være mange ting at kapere uden for sit fagområde. En advokat kan bl.a. varetage opgaven med at vælge en psykolog der har et objektivt synspunkt.

... Og husk

Mange familier tolker forældrekompetenceundersøgelsen som værende krænkende, og modsætter sig den derfor. Det kan betyde, at du bliver betragtet som samarbejdsvanskelig hvilket tæller med i den samlede beslutning, om du egner dig som forælder eller ej.

Kontakt Judan - vi er klar til at hjælpe dig!

Judan Advokaterne kan hjælpe dig igennem din forældrekompetenceundersøgelse. Vi kan sørge for, at du får en rigtig vurdering, hvor kvaliteten er i orden. Vi sørger for, at reglerne bliver overholdt og sørger for, at du får den rigtige behandling.

Ring til Judan Advokaterne på 38 41 03 60 eller send os en mail. Vi dækker hele Danmark!